Biển báo tốc độ tối đa cho phép

Biển Báo P.127 Tốc Độ Tối Đa Cho PhépÝ nghĩa biển báo: Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển,